KONNEKTRIX

Algemene voorwaarden

Konnektrix is een brand en handelsmerk van Business Masters GCV. De algemene voorwaarden Business Masters zijn van toepassing.

Algemene draagwijdte der voorwaarden

 • Deze voorwaarden bevatten en beheersen de volledige overeenkomst tussen de klant en onze firma, met betrekking tot het geheel van de aan of door ons gevraagde en toevertrouwde diensten. Deze voorwaarden worden geacht onherroepelijk aanvaard te zijn bij de aanvaarding door de klant van de bestelbon, offerte of overeenkomst, ongeacht welkdanige eerdere correspondentie en ongeacht enige andere voorwaarden of enige documenten of formulieren van welke aard ook vanwege de klant. Elke afwijking aan onderhavige voorwaarden dient verplichtend schriftelijk te gebeuren.

Omvang van de bestelling

 • De door onze firma gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Onze firma is slechts aan de offertes gebonden indien die aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.
 • Onze offertes zijn gebaseerd op de bij onze firma beschikbare informatie.
 • ​Onder opdrachtgever wordt verstaan iedere natuurlijke of rechtspersoon waarmee onze firma een overeenkomst sluit tot het verzorgen van trainingen-coaching-workshops-assessments, ongeacht of opdrachtgever zelf, of een derde deelneemt.
 • Onder deelnemer wordt verstaan de natuurlijke persoon die daadwerkelijk deelneemt. De deelnemer kan ook opdrachtgever zijn.
 • ​Onder opleiding wordt verstaan een door onze firma georganiseerde activiteit waar individuele personen zich voor kunnen aanmelden of andere diensten waarvoor wij taken uitvoeren.

Totstandkoming overeenkomst

 • De overeenkomst komt tot stand doordat de opdrachtgever een inschrijvingsformulier van onze firma ondertekent, een online aanmeldingsformulier of offerte bevestigt, of door bevestiging door onze firma van diens per e-mail verzonden inschrijving.
 • De tarieven vermeld op het inschrijvingsformulier zijn inclusief 21% btw. Prijzen zijn geldend voor het programma zoals omschreven op de bevestiging en zijn per persoon, tenzij anders vermeld.
 • ​De inschrijving wordt als definitief beschouwd na ontvangst van een bevestigingsmail.

Betaling

 • De deelnamekost zal in rekening gebracht worden door middel van een factuur.
 • Bij inschrijving dient de klant een voorschot te betalen van 50% van de totale opleidingsprijs en de volledige opleidingsprijs dient uiterlijk 30 dagen voor aanvang van de opleiding betaald te worden via bankoverschrijving. Van deze regeling kan afgeweken worden mits voorafgaand akkoord van de partijen.
 • ​Indien 14 dagen voor aanvang van de opleiding niet het voorschot van de opleidingskosten door onze firma is ontvangen, kan onze firma de opleiding annuleren, zonder dat dit de opdrachtgever ontslaat van de verplichting tot betaling van de volledige kosten plus eventueel bijkomende kosten.

Annulatie

 • De opdrachtgever heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een training/workshop te annuleren per aangetekend verzonden brief of per door onze firma bevestigde e-mail.
 • De opdrachtgever kan de training/workshop tot 60 kalenderdagen voor het eerste intakegesprek schriftelijk per aangetekende brief of per e-mail kosteloos annuleren.
 • ​Bij annulering per aangetekende brief of per e-mail gelijk aan of korter dan 60 kalenderdagen voor de eerste opleidingsdag wordt 50% van de totale prijs aan opdrachtgever in rekening gebracht.
 • ​Bij annulering per aangetekende brief of per e-mail gelijk aan of korter dan 30 kalenderdagen voor de eerste opleidingsdag of bij niet annulering wordt de totale prijs aan opdrachtgever in rekening gebracht. In dit geval wordt de betreffende deelnemer na het voldoen van het verschuldigde deelnemersgeld gedurende één jaar op de reservelijst van de betreffende training/workshop geplaatst. Er is echter geen garantie dat de betreffende deelnemer gedurende dat jaar ook daadwerkelijk alsnog kan deelnemen aan die training/workshop.
 • ​Als de deelnemer na de eerste opleidingsdag de deelname beëindigt of om andere redenen niet aan de training deelneemt, betaalt opdrachtgever de volledige deelnamekosten, ook de eventueel nog openstaande termijnen van een gespreide betaling. De deelnemer kan zich voor de duur van de gehele training/workshop laten vervangen door een ander, mits deze aan de toelatingseisen voor de betreffende training/workshop voldoet. Hier zijn geen kosten aan verbonden.
 • Indien wij zelf de overeenkomst verbreken of annuleren of indien de overeenkomst door ons toedoen wordt verbroken is de opdrachtgever, voor zover deze een consument is, gerechtigd op een zelfde vergoeding lastens ons.
 • Onze firma heeft het recht om elke training/workshop te annuleren of deelname van een deelnemer te weigeren. De opdrachtgever heeft geen recht op enige bijkomende vergoeding.
 • Indien de opdrachtgever haar betalingen heeft gestaakt, in staat van faillissement werd verklaard of een gerechtelijke reorganisatie heeft aangevraagd, zich in een toestand van onvermogendheid bevindt (zoals in geval van een negatief eigen vermogen, beslaglegging op goederen van de klant, gerechtelijke uitvoering tegen de klant…) behoudt onze firma zich het recht voor om de overeenkomst zonder ingebrekestelling eenzijdig te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, en dit onverminderd het recht op schadevergoeding van onze firma. 

Gebruik accommodatie

 • De opdrachtgever zal zich houden aan de instructies van onze firma betreffende het gebruik van de ruimte(s) en zal de ruimte op het afgesproken tijdstip netjes achterlaten. 
 • De opdrachtgever is aansprakelijk voor eventuele schade toegebracht aan het gebouw, de inventaris en/of de betreffende ruimte, met inbegrip van schade toegebracht door derden die op uitnodiging van de opdrachtgever aanwezig zijn. Onze firma is gerechtigd om deze schade op kosten van de opdrachtgever te herstellen.
 • Onze firma is niet aansprakelijk voor eventuele schade die op welke wijze dan ook gedurende het verblijf in de ruimte of in het gebouw van onze firma voor de opdrachtgever en/of zijn eigendom is ontstaan. Onze firma is evenmin aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen van de opdrachtgever dan wel van derden die op uitnodiging van de opdrachtgever aanwezig zijn.
 • De ruimte mag uitsluitend worden gebruikt voor het doel dat met onze firma vooraf is afgesproken.
 • ​Onze firma kan niet aansprakelijk gesteld worden als de accommodatie meldt dat de geboekte data niet langer beschikbaar zijn.

Contractduur en opzegging

 • Tenzij anders vermeld is de gesloten overeenkomst een contract van bepaalde duur.

Uitvoering van de overeenkomst

 • De gesloten overeenkomst tussen partijen leidt voor onze firma tot een inspanningsverbintenis, en niet tot een resultaatsverbintenis, waarbij onze firma gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van onze firma verlangd kan worden. 
 • ​De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan onze firma aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, tijdig aan onze firma worden verstrekt. Indien de benodigde gegevens niet tijdig aan onze firma zijn verstrekt, heeft onze firma het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgende de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Overmacht

 • Onze firma zal alle redelijke maatregelen nemen teneinde de bestelde diensten te laten plaatsvinden. Door onvoorziene of niet te vermijden omstandigheden en overmacht kan onze firma de diensten annuleren, de inhoud, data of locatie wijzigen. In deze gevallen kan de klant zijn opleiding annuleren. Ingeval van annuleren omwille van hogervermelde situaties, worden eventueel door de klant betaalde facturen op vraag terugbetaald, zonder interest of andere vergoeding. 
 • Indien de klant door overmacht de afspraak niet kan nakomen zijn bij afmelding binnen 48uur voor de afspraak de kosten van de gemaakte afspraak voor rekening van de klant. 

Geheimhouding

 • Betrokken partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Aansprakelijkheid voor schade

 • Onze firma is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat onze firma is uitgegaan van door de opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige verstrekte gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid door hem of haar kenbaar behoorde te zijn.
 • ​Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat indien de aansprakelijkheid van onze firma toch in het gedrang zou worden gebracht, deze aansprakelijkheid beperkt zal zijn tot een vermindering van de prijs of, in voorkomend geval en maximaal, tot een kwijtschelding van de uitstaande betaling, welke vergoeding partijen alsdan aanvaarden als finale schikking. Elke prijsvermindering zal worden vastgesteld op basis van de ernst van de naar recht genoegzaam bewezen fouten.
 • Indien de aansprakelijkheid van onze firma bewezen zou zijn wordt haar aansprakelijkheid beperkt tot de directe schade, met uitsluiting van alle indirecte schade, zoals, maar niet beperkt tot, de gederfde winst, de financiële of commerciële verliezen, productieverlies, de verhoging van de algemene onkosten, de verhoogde administratiekosten, verlies of beschadiging van de gegevens, verlies van contracten, de immateriële schade en het verlies aan cliënteel.

Klachten inzake voorschotten of facturatie

 • Ten einde geldig te zijn, moet elke klacht geschieden bij aangetekend schrijven aan de zetel van onze firma binnen de 14 kalenderdagen vanaf de datum van uitvoering of van verzending van de factuur, nota of kostenstaat. De factuurdatum wordt onweerlegbaar vermoed de datum van verzending van factuur te zijn. Betaling van de factuur zonder protest binnen de gestelde termijn levert steeds en zonder uitzondering een voldoende bewijs op van de geleverde prestaties. Bewijs van verzending van de factuur wordt geleverd door ons uitgaand facturenboek of opname in de BTW aangiftes.

Betalingsmodaliteiten

 • Al onze bestellingen en leveringen zijn contant betaalbaar aan onze maatschappelijke zetel. Onze firma behoudt zich het recht voor een door haar te bepalen voorschot op de uit te voeren diensten te eisen alvorens de bestelling te aanvaarden en/of een anderssoortige waarborg voor aanvang der werken of tussentijds tijdens de werken.
 • Indien de klant nalaat het volgens factuur in hoofdsom en schadebeding en intresten te betalen binnen de voormelde termijn, is het integrale bedrag ineens en zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar, ook al zijn nog niet alle bedragen of facturen vervallen.

Laattijdige betaling, kosten en aankleven

 • Elke schuld van een klant die op de vervaldag onbetaald blijft, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling of welke andere formaliteit ook, een interest van 10 % per jaar opbrengen, te rekenen vanaf de vervaldag tot de dag van volledige betaling, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10 % met een minimum van 125 Euro, op het verschuldigde bedrag in hoofdsom. Indien onze firma de uitvoeringstermijn overschrijdt is de klant, voor zover deze een particuliere consument is, gerechtigd op eenzelfde vergoeding lastens onze firma. Elke vertraging in de betaling kan aanleiding geven om de nog uit te voeren leveringen en werken op te schorten of te vernietigen, en het aanvaarden van nieuwe bestellingen te weigeren. 

Nietigheid

 • De nietigheid of onafdwingbaarheid van één of meerdere clausules van de overeenkomst brengt niet de nietigheid of onafdwingbaarheid van de rest van de overeenkomst mee. Partijen verbinden er zich toe de nietige of onafdwingbare clausules te vervangen door een rechtsgeldige clausule of clausules.

Verwerking van persoonsgegevens

 • Wij verzamelen en verwerken de identiteits- en contactgegevens die wij ontvangen van de klant en die betrekking hebben op de klant zelf, zijn personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen die noodzakelijk zijn voor en beperkt zijn tot het stand komen van de overeenkomst uitvoering van de werken. De doeleinden voor deze verwerkingen zijn de uitvoering van deze overeenkomst, het klantenbeheer, de boekhouding en direct marketingactiviteiten zoals het toesturen van promotionele of commerciële informatie. BUSINESS MASTERS GCV verwerkt geen gegevens die uw ras of etnische afkomst onthullen, of politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, gezondheids- of levensgegevens of seksuele gerichtheid, genetische gegevens of biometrische gegevens.
 • ​De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen (zoals bijvoorbeeld de 30bis-aangifte van werken) en/of het gerechtvaardigd belang van onze firma. Voor direct marketingdoeleinden per e-mail (zoals een nieuwsbrief of uitnodigingen voor events), geeft de klant daarnaast zijn uitdrukkelijke en vrije toestemming aan BUSINESS MASTERS GCV om zijn persoonsgegevens te gebruiken. Hij heeft steeds het recht om zich uit te schrijven via de link die in onze commerciële emails ( nieuwsbrieven) is voorzien. De emailpolicy is eveneens terug te vinden op de website.
 • De verwerkingsverantwoordelijke is BUSINESS MASTERS GCV, met maatschappelijke zetel te Herenthoutseweg(WIE) 14 in 2222 HEIST-OP-DEN-BERG en gekend onder het ondernemingsnummer 0645.941.410, E: jo@businessmasters.be. De voormelde persoonsgegevens zullen verwerkt worden in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van de voormelde doeleinden voor de verwerking. De gegevens worden nooit verstrekt of aangewend buiten de Europese Gemeenschap. De klant draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid en het up-to-date houden van de persoonsgegevens die hij aan BUSINESS MASTERS GCV bezorgt en verbindt er zich toe de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming strikt na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens aan BUSINESS MASTERS GCV heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij van BUSINESS MASTERS GCV en ons personeel, medewerkers, en aangestelden zou ontvangen. 
 • De klant bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en over zijn rechten op inzage, verbetering, wissing en bezwaar. Voor verdere toelichting verwijst onze firma uitdrukkelijk naar de Privacy verklaring, zoals toegevoegd als bijlage bij deze overeenkomst en terug te vinden op de website. De klant bevestigt kennis te hebben genomen van deze Privacy verklaring en de inhoud ervan te aanvaarden.
 • De persoonlijke login en passwoorden van klanten zijn versleuteld via encryptie en niet zichtbaar voor de medewerkers van BUSINESS MASTERS GCV. De medewerkers van BUSINESS MASTERS GCV hebben bijgevolg geen toegang tot winkelmandjes of bestellingen van klanten en kunnen daar ook geen aanpassingen aan uitvoeren. De medewerkers van BUSINESS MASTERS GCV hebben via een persoonlijke login en pass enkel toegang tot de meest noodzakelijke gegevens van de klanten zijnde: naam, voornaam, adres, e-mail, telefoonnummer, details van de bestelling, naam bedrijf en btw nummer indien van toepassing en betaling- en facturatiehistoriek. Deze gegevens worden in geen geval gedeeld met derden.
 • ​De opdrachtgever is ermee akkoord dat wij foto’s en ander beeldmateriaal ( gericht en niet gericht ) nemen van onze werken en creaties om die te gebruiken in commerciële acties, promoties en publicaties. Onze firma verbindt er zich toe geen identiteitsgegevens die op het beeldmateriaal te zien zouden zijn aan derden mee te delen. Onze firma behoudt de auteursrechten op haar ontwerp en de volledige artistieke eigendom van haar plannen, schetsen, studies en didactisch materiaal,met het uitsluitend recht deze op welke wijze ook te reproduceren.

Uitdrukkelijk arbitrage beding

 • Elk geschil zal worden beslecht door het Scheidsgerecht aangeduid door het Instituut voor Arbitrage (www.euro-arbitration.org ), volgens het reglement van arbitrage SDR (Standard Dispute Rules). Deze bepaling vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules. Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht.

Algemene voorwaarden

Konnektrix is een brand en handelsmerk van Business Masters GCV. De algemene voorwaarden Business Masters zijn van toepassing.

Algemene draagwijdte der voorwaarden

 • Deze voorwaarden bevatten en beheersen de volledige overeenkomst tussen de klant en onze firma, met betrekking tot het geheel van de aan of door ons gevraagde en toevertrouwde diensten. Deze voorwaarden worden geacht onherroepelijk aanvaard te zijn bij de aanvaarding door de klant van de bestelbon, offerte of overeenkomst, ongeacht welkdanige eerdere correspondentie en ongeacht enige andere voorwaarden of enige documenten of formulieren van welke aard ook vanwege de klant. Elke afwijking aan onderhavige voorwaarden dient verplichtend schriftelijk te gebeuren.

Omvang van de bestelling

 • De door onze firma gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Onze firma is slechts aan de offertes gebonden indien die aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.
 • Onze offertes zijn gebaseerd op de bij onze firma beschikbare informatie.
 • ​Onder opdrachtgever wordt verstaan iedere natuurlijke of rechtspersoon waarmee onze firma een overeenkomst sluit tot het verzorgen van trainingen-coaching-workshops-assessments, ongeacht of opdrachtgever zelf, of een derde deelneemt.
 • Onder deelnemer wordt verstaan de natuurlijke persoon die daadwerkelijk deelneemt. De deelnemer kan ook opdrachtgever zijn.
 • ​Onder opleiding wordt verstaan een door onze firma georganiseerde activiteit waar individuele personen zich voor kunnen aanmelden of andere diensten waarvoor wij taken uitvoeren.

Totstandkoming overeenkomst

 • De overeenkomst komt tot stand doordat de opdrachtgever een inschrijvingsformulier van onze firma ondertekent, een online aanmeldingsformulier of offerte bevestigt, of door bevestiging door onze firma van diens per e-mail verzonden inschrijving.
 • De tarieven vermeld op het inschrijvingsformulier zijn inclusief 21% btw. Prijzen zijn geldend voor het programma zoals omschreven op de bevestiging en zijn per persoon, tenzij anders vermeld.
 • ​De inschrijving wordt als definitief beschouwd na ontvangst van een bevestigingsmail.

Betaling

 • De deelnamekost zal in rekening gebracht worden door middel van een factuur.
 • Bij inschrijving dient de klant een voorschot te betalen van 50% van de totale opleidingsprijs en de volledige opleidingsprijs dient uiterlijk 30 dagen voor aanvang van de opleiding betaald te worden via bankoverschrijving. Van deze regeling kan afgeweken worden mits voorafgaand akkoord van de partijen.
 • ​Indien 14 dagen voor aanvang van de opleiding niet het voorschot van de opleidingskosten door onze firma is ontvangen, kan onze firma de opleiding annuleren, zonder dat dit de opdrachtgever ontslaat van de verplichting tot betaling van de volledige kosten plus eventueel bijkomende kosten.

Annulatie

 • De opdrachtgever heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een training/workshop te annuleren per aangetekend verzonden brief of per door onze firma bevestigde e-mail.
 • De opdrachtgever kan de training/workshop tot 60 kalenderdagen voor het eerste intakegesprek schriftelijk per aangetekende brief of per e-mail kosteloos annuleren.
 • ​Bij annulering per aangetekende brief of per e-mail gelijk aan of korter dan 60 kalenderdagen voor de eerste opleidingsdag wordt 50% van de totale prijs aan opdrachtgever in rekening gebracht.
 • ​Bij annulering per aangetekende brief of per e-mail gelijk aan of korter dan 30 kalenderdagen voor de eerste opleidingsdag of bij niet annulering wordt de totale prijs aan opdrachtgever in rekening gebracht. In dit geval wordt de betreffende deelnemer na het voldoen van het verschuldigde deelnemersgeld gedurende één jaar op de reservelijst van de betreffende training/workshop geplaatst. Er is echter geen garantie dat de betreffende deelnemer gedurende dat jaar ook daadwerkelijk alsnog kan deelnemen aan die training/workshop.
 • ​Als de deelnemer na de eerste opleidingsdag de deelname beëindigt of om andere redenen niet aan de training deelneemt, betaalt opdrachtgever de volledige deelnamekosten, ook de eventueel nog openstaande termijnen van een gespreide betaling. De deelnemer kan zich voor de duur van de gehele training/workshop laten vervangen door een ander, mits deze aan de toelatingseisen voor de betreffende training/workshop voldoet. Hier zijn geen kosten aan verbonden.
 • Indien wij zelf de overeenkomst verbreken of annuleren of indien de overeenkomst door ons toedoen wordt verbroken is de opdrachtgever, voor zover deze een consument is, gerechtigd op een zelfde vergoeding lastens ons.
 • Onze firma heeft het recht om elke training/workshop te annuleren of deelname van een deelnemer te weigeren. De opdrachtgever heeft geen recht op enige bijkomende vergoeding.
 • Indien de opdrachtgever haar betalingen heeft gestaakt, in staat van faillissement werd verklaard of een gerechtelijke reorganisatie heeft aangevraagd, zich in een toestand van onvermogendheid bevindt (zoals in geval van een negatief eigen vermogen, beslaglegging op goederen van de klant, gerechtelijke uitvoering tegen de klant…) behoudt onze firma zich het recht voor om de overeenkomst zonder ingebrekestelling eenzijdig te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, en dit onverminderd het recht op schadevergoeding van onze firma. 

Gebruik accommodatie

 • De opdrachtgever zal zich houden aan de instructies van onze firma betreffende het gebruik van de ruimte(s) en zal de ruimte op het afgesproken tijdstip netjes achterlaten. 
 • De opdrachtgever is aansprakelijk voor eventuele schade toegebracht aan het gebouw, de inventaris en/of de betreffende ruimte, met inbegrip van schade toegebracht door derden die op uitnodiging van de opdrachtgever aanwezig zijn. Onze firma is gerechtigd om deze schade op kosten van de opdrachtgever te herstellen.
 • Onze firma is niet aansprakelijk voor eventuele schade die op welke wijze dan ook gedurende het verblijf in de ruimte of in het gebouw van onze firma voor de opdrachtgever en/of zijn eigendom is ontstaan. Onze firma is evenmin aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen van de opdrachtgever dan wel van derden die op uitnodiging van de opdrachtgever aanwezig zijn.
 • De ruimte mag uitsluitend worden gebruikt voor het doel dat met onze firma vooraf is afgesproken.
 • ​Onze firma kan niet aansprakelijk gesteld worden als de accommodatie meldt dat de geboekte data niet langer beschikbaar zijn.

Contractduur en opzegging

 • Tenzij anders vermeld is de gesloten overeenkomst een contract van bepaalde duur.

Uitvoering van de overeenkomst

 • De gesloten overeenkomst tussen partijen leidt voor onze firma tot een inspanningsverbintenis, en niet tot een resultaatsverbintenis, waarbij onze firma gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van onze firma verlangd kan worden. 
 • ​De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan onze firma aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, tijdig aan onze firma worden verstrekt. Indien de benodigde gegevens niet tijdig aan onze firma zijn verstrekt, heeft onze firma het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgende de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Overmacht

 • Onze firma zal alle redelijke maatregelen nemen teneinde de bestelde diensten te laten plaatsvinden. Door onvoorziene of niet te vermijden omstandigheden en overmacht kan onze firma de diensten annuleren, de inhoud, data of locatie wijzigen. In deze gevallen kan de klant zijn opleiding annuleren. Ingeval van annuleren omwille van hogervermelde situaties, worden eventueel door de klant betaalde facturen op vraag terugbetaald, zonder interest of andere vergoeding. 
 • Indien de klant door overmacht de afspraak niet kan nakomen zijn bij afmelding binnen 48uur voor de afspraak de kosten van de gemaakte afspraak voor rekening van de klant. 

Geheimhouding

 • Betrokken partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Aansprakelijkheid voor schade

 • Onze firma is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat onze firma is uitgegaan van door de opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige verstrekte gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid door hem of haar kenbaar behoorde te zijn.
 • ​Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat indien de aansprakelijkheid van onze firma toch in het gedrang zou worden gebracht, deze aansprakelijkheid beperkt zal zijn tot een vermindering van de prijs of, in voorkomend geval en maximaal, tot een kwijtschelding van de uitstaande betaling, welke vergoeding partijen alsdan aanvaarden als finale schikking. Elke prijsvermindering zal worden vastgesteld op basis van de ernst van de naar recht genoegzaam bewezen fouten.
 • Indien de aansprakelijkheid van onze firma bewezen zou zijn wordt haar aansprakelijkheid beperkt tot de directe schade, met uitsluiting van alle indirecte schade, zoals, maar niet beperkt tot, de gederfde winst, de financiële of commerciële verliezen, productieverlies, de verhoging van de algemene onkosten, de verhoogde administratiekosten, verlies of beschadiging van de gegevens, verlies van contracten, de immateriële schade en het verlies aan cliënteel.

Klachten inzake voorschotten of facturatie

 • Ten einde geldig te zijn, moet elke klacht geschieden bij aangetekend schrijven aan de zetel van onze firma binnen de 14 kalenderdagen vanaf de datum van uitvoering of van verzending van de factuur, nota of kostenstaat. De factuurdatum wordt onweerlegbaar vermoed de datum van verzending van factuur te zijn. Betaling van de factuur zonder protest binnen de gestelde termijn levert steeds en zonder uitzondering een voldoende bewijs op van de geleverde prestaties. Bewijs van verzending van de factuur wordt geleverd door ons uitgaand facturenboek of opname in de BTW aangiftes.

Betalingsmodaliteiten

 • Al onze bestellingen en leveringen zijn contant betaalbaar aan onze maatschappelijke zetel. Onze firma behoudt zich het recht voor een door haar te bepalen voorschot op de uit te voeren diensten te eisen alvorens de bestelling te aanvaarden en/of een anderssoortige waarborg voor aanvang der werken of tussentijds tijdens de werken.
 • Indien de klant nalaat het volgens factuur in hoofdsom en schadebeding en intresten te betalen binnen de voormelde termijn, is het integrale bedrag ineens en zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar, ook al zijn nog niet alle bedragen of facturen vervallen.

Laattijdige betaling, kosten en aankleven

 • Elke schuld van een klant die op de vervaldag onbetaald blijft, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling of welke andere formaliteit ook, een interest van 10 % per jaar opbrengen, te rekenen vanaf de vervaldag tot de dag van volledige betaling, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10 % met een minimum van 125 Euro, op het verschuldigde bedrag in hoofdsom. Indien onze firma de uitvoeringstermijn overschrijdt is de klant, voor zover deze een particuliere consument is, gerechtigd op eenzelfde vergoeding lastens onze firma. Elke vertraging in de betaling kan aanleiding geven om de nog uit te voeren leveringen en werken op te schorten of te vernietigen, en het aanvaarden van nieuwe bestellingen te weigeren. 

Nietigheid

 • De nietigheid of onafdwingbaarheid van één of meerdere clausules van de overeenkomst brengt niet de nietigheid of onafdwingbaarheid van de rest van de overeenkomst mee. Partijen verbinden er zich toe de nietige of onafdwingbare clausules te vervangen door een rechtsgeldige clausule of clausules.

Verwerking van persoonsgegevens

 • Wij verzamelen en verwerken de identiteits- en contactgegevens die wij ontvangen van de klant en die betrekking hebben op de klant zelf, zijn personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen die noodzakelijk zijn voor en beperkt zijn tot het stand komen van de overeenkomst uitvoering van de werken. De doeleinden voor deze verwerkingen zijn de uitvoering van deze overeenkomst, het klantenbeheer, de boekhouding en direct marketingactiviteiten zoals het toesturen van promotionele of commerciële informatie. BUSINESS MASTERS GCV verwerkt geen gegevens die uw ras of etnische afkomst onthullen, of politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, gezondheids- of levensgegevens of seksuele gerichtheid, genetische gegevens of biometrische gegevens.
 • ​De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen (zoals bijvoorbeeld de 30bis-aangifte van werken) en/of het gerechtvaardigd belang van onze firma. Voor direct marketingdoeleinden per e-mail (zoals een nieuwsbrief of uitnodigingen voor events), geeft de klant daarnaast zijn uitdrukkelijke en vrije toestemming aan BUSINESS MASTERS GCV om zijn persoonsgegevens te gebruiken. Hij heeft steeds het recht om zich uit te schrijven via de link die in onze commerciële emails ( nieuwsbrieven) is voorzien. De emailpolicy is eveneens terug te vinden op de website.
 • De verwerkingsverantwoordelijke is BUSINESS MASTERS GCV, met maatschappelijke zetel te Herenthoutseweg(WIE) 14 in 2222 HEIST-OP-DEN-BERG en gekend onder het ondernemingsnummer 0645.941.410, E: jo@businessmasters.be. De voormelde persoonsgegevens zullen verwerkt worden in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van de voormelde doeleinden voor de verwerking. De gegevens worden nooit verstrekt of aangewend buiten de Europese Gemeenschap. De klant draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid en het up-to-date houden van de persoonsgegevens die hij aan BUSINESS MASTERS GCV bezorgt en verbindt er zich toe de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming strikt na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens aan BUSINESS MASTERS GCV heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij van BUSINESS MASTERS GCV en ons personeel, medewerkers, en aangestelden zou ontvangen. 
 • De klant bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en over zijn rechten op inzage, verbetering, wissing en bezwaar. Voor verdere toelichting verwijst onze firma uitdrukkelijk naar de Privacy verklaring, zoals toegevoegd als bijlage bij deze overeenkomst en terug te vinden op de website. De klant bevestigt kennis te hebben genomen van deze Privacy verklaring en de inhoud ervan te aanvaarden.
 • De persoonlijke login en passwoorden van klanten zijn versleuteld via encryptie en niet zichtbaar voor de medewerkers van BUSINESS MASTERS GCV. De medewerkers van BUSINESS MASTERS GCV hebben bijgevolg geen toegang tot winkelmandjes of bestellingen van klanten en kunnen daar ook geen aanpassingen aan uitvoeren. De medewerkers van BUSINESS MASTERS GCV hebben via een persoonlijke login en pass enkel toegang tot de meest noodzakelijke gegevens van de klanten zijnde: naam, voornaam, adres, e-mail, telefoonnummer, details van de bestelling, naam bedrijf en btw nummer indien van toepassing en betaling- en facturatiehistoriek. Deze gegevens worden in geen geval gedeeld met derden.
 • ​De opdrachtgever is ermee akkoord dat wij foto’s en ander beeldmateriaal ( gericht en niet gericht ) nemen van onze werken en creaties om die te gebruiken in commerciële acties, promoties en publicaties. Onze firma verbindt er zich toe geen identiteitsgegevens die op het beeldmateriaal te zien zouden zijn aan derden mee te delen. Onze firma behoudt de auteursrechten op haar ontwerp en de volledige artistieke eigendom van haar plannen, schetsen, studies en didactisch materiaal,met het uitsluitend recht deze op welke wijze ook te reproduceren.

Uitdrukkelijk arbitrage beding

 • Elk geschil zal worden beslecht door het Scheidsgerecht aangeduid door het Instituut voor Arbitrage (www.euro-arbitration.org ), volgens het reglement van arbitrage SDR (Standard Dispute Rules). Deze bepaling vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules. Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht.

Wij staan voor diepgaande relaties op lange termijn

Ondernemingen en organisaties met een sterke toekomstvisie vragen ons steeds naar methoden om effectief en flexibel samen te werken in het bouwen van relaties op lange termijn. Wat perfect aansluit bij onze favoriete werkmethode: we werken niet voor onze klanten... we werken met onze klanten, zodat we samen kunnen groeien en de gewenste impact kunnen leveren.

Het is dan ook onze visie om zoveel als mogelijk te investeren in het creëren van diepgaande relaties in plaats van een eenmalige campagne of advies. Onze relaties zijn in staat om onze kennis en expertise in te schakelen om zo de ontbrekende puzzelstukken in hun organisatie op te vullen. 

Wil je kennis maken?

Wij geloven dat jouw expertise bekrachtigt moet worden door de juiste strategie & systemen op te zetten, zodat jij blijvende & winstgevende relaties kan opbouwen met jouw klanten en de nodige impact kan leveren in de wereld.
     0475 27 46 55
Konnektrix Facebook page
Konnektrix instagram
Konnektrix LinkedIn
Konnektrix youtube channel
Konnektrix whatsapp

"Enkel Door Relaties Te Bouwen En Te Onderhouden Kan Je Een Bedrijf Schalen Op Lange Termijn"

Konnektrix - Sales Relationship Marketing logo
 2019+ All Rights Reserved  - Konnektrix is a Business Masters brand and trademark

Wij staan voor diepgaande relaties op lange termijn

Ondernemingen en organisaties met een sterke toekomstvisie vragen ons steeds naar methoden om effectief en flexibel samen te werken in het bouwen van relaties op lange termijn. Wat perfect aansluit bij onze favoriete werkmethode: we werken niet voor onze klanten... we werken met onze klanten, zodat we samen kunnen groeien en de gewenste impact kunnen leveren.

Het is dan ook onze visie om zoveel als mogelijk te investeren in het creëren van diepgaande relaties in plaats van een eenmalige campagne of advies. Onze relaties zijn in staat om onze kennis en expertise in te schakelen om zo de ontbrekende puzzelstukken in hun organisatie op te vullen. 

Wil je kennis maken?

Wij geloven dat jouw expertise bekrachtigt moet worden door de juiste strategie & systemen op te zetten, zodat jij blijvende & winstgevende relaties kan opbouwen met jouw klanten en de nodige impact kan leveren in de wereld.
     0475 27 46 55
Konnektrix Facebook page
Konnektrix instagram
Konnektrix LinkedIn
Konnektrix youtube channel
Konnektrix whatsapp

"Enkel Door Relaties Te Bouwen En Te Onderhouden Kan Je Een Bedrijf Schalen Op Lange Termijn"

Konnektrix - Sales Relationship Marketing logo
 2019+ All Rights Reserved  - Konnektrix is a Business Masters brand and trademark